Poradenstvo a psychoterapia

  • okamžitá krízová intervencia a prednostný termín ošetrenia (najčastešie v prípade život ohrozujúceho stavu, suicidálneho pokusu, straty blízkeho, účastníctvo dopravnej nehody)
  • individuálna / párová / rodinná psychoterapia
  • poradenstvo partnerské alebo manželské
  • poradenstvo pri výchove detí a adolescentov (najčastejšie v období dospievania, vzdorovitosť, porozvodová situácia, striedavá starostlivosť)
  • poradenstvo pri voľbe povolania
  • edukácia pacienta a edukácia príbuzných pri závažnej psychiatrickej diagnóze
  • psychorehabilitácia a tréning kognitívnych funkcií, tréning pamäti (najčastejšie pri neurologických ťažkostiach – po úraze hlavy, po mozgovej príhode, pri demencii)
  • tréning asertivity a sebapresadenia
  • tréning efektívnej a konštruktívnej komunikácie
  • nácvik psychorelaxačných metód pre deti aj dospelých (najčastejšie pri poruchách pozornosti, hyperaktivite u detí, pri panickej poruche, pri tetánii a pri enormnej záťaži a strese u dospelých)